Smiljka Gavrić
Smiljka Gavrić je iskusna medijatorica, jedna od prvih, koja je 2005. godine obučena i certificirana u Bosni i Hercegovini. Ima bogato iskustvo u obuci i trenerica je za medijatore u Udruženju medijatora BiH, Centru za edukaciju sudaca i tužitelja i Državne agencije za zapošljavanje državnih službenika. Po struci je ekonomistica, a diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Članica je različitih profesionalnih tijela čiji je cilj promicanje medijacije, kao što je član odbora Inicijative Europske mreže za medijaciju i nacionalnog koordinatora BiH u Forumu za medijaciju u jugoistočnoj Europi. Nadalje, angažovana je u naučnoj raspravi i objavljivala je različite članke i brošure o medijaciji.
Bosna i Hercegovina
Sarajevo
KAKO POBOLJŠATI KVALIFIKACIJU I TIME POVEĆATI POVJERENJE U MEDIJACIJSKI SISTEM BiH Tri su glavna aspekta kada se govori o poboljšanju kvalifikacija i time povećanju povjerenja u sistem medijacije u BiH. 1) Kvalifikacijski standardi za medijatore: u BiH imamo visoke standarde za kvalifikaciju medijatora, ali smo suočeni s različitim izazovima: - plan i program iz 2005. godine mogao bi se ažurirati - treneri moraju biti najiskusniji medijatori - ne postoji puno potražnje za obukom 2) Senzibilizacija / edukacija sudija: bilo bi vrlo važno educirati sudije i senzibilizirati ih za mehanizam medijacije. Posebno zbog toga što sudije imaju mogućnost da u skladu sa Zakonom o parničnom postupku predlože strankama medijaciju na pripremnom ročištu. U posljednjih pet godina nije održana nikakva obuka za sudije u „Centru za edukaciju sudija i tužilaca“. Da bi stekli povjerenje u medijaciju, sudije moraju znati šta je srž medijacije. 3) Nedostatak prakse: u BiH gotovo nemamo upućivanja predmeta iz pravosuđa, mi kao medijatori ne smijemo se previše promovisati kao medijatori, Udruženje medijatora nema kapacitet za promociju medijacije u BiH. Bila bi korisna diverzifikacija profesionalne pozadine medijatora. Također postoji pitanje ulaska u obavezno posredovanje u određenim vrstama sporova, kao što je to učinila Italija prije nekoliko godina.