Smiljka Gavric
Smiljka Gavric is an experienced mediator, one of the first, who have been trained and certified in Bosnia and Herzgovia in 2005. She has vast training experiences and is a trainer for mediators with the Association of Mediators of B&H, the Center for education of judges and prosecutors and the State Agency for Employment of Civil Servants. She is an economist by training and graduated from the Faculty of Economy from University of Sarajevo. She is member of different professional bodies aiming at the promotion of mediation, such as the Board Member of the European Mediation Network Initiative, and B-H National Coordinator within South Eastern European Mediation Forum. Furthermore, she is engaged in the scientific discussion and published different articles and booklets on mediation.
Bosnja dhe Hercegovina
Sarajevo
SI TË PËRMIRËSOHET KUALIFIKIMI DHE NË KËTË MËNYRË TË RRITET BESIMI NË SISTEMIN E NDËRMJETËSIMTI NË B&H Ekzistojnë trI aspekte kryesore kur flitet për përmirësimin e kualifikimit dhe në këtë mënyrë TË rritet besimi në sistemin e ndërmjetësimit në B&H. 1) Standardet e kualifikimit për ndërmjetësuesit: në BeH kemi standarde të larta për kualifikimin e ndërmjetësuesve, megjithatë po përballemi me sfida të ndryshme: - Kurikula që daton nga viti 2005 mund të azhurnohet - trajnerët duhet të jenë ndërmjetësuesit më me përvojë - nuk ka shumë kërkesa për trajnim. 2) Sensibilizimi/Edukimi i gjyqtarëve: do të ishte shumë i rëndësishëm arsimimi i gjyqtarëve dhe sensibilizimi i tyre për mekanizmin e ndërmjetësimit. Kjo veçanërisht pasi në përputhje me Kodin e Procedurës Civile gjyqtarët kanë mundësi, të propozojnë ndërmjetësim për palët në seancën përgatitore. Për pesë vitet e fundit nuk u zhvillua asnjë trajnim për gjyqtarët brenda "Qendrës për Edukimin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve". Në mënyrë që të marrin besimin në ndërmjetësim, gjyqtarët duhet të dinë se çfarë është thelbi i ndërmjetësimit. 3) Mungesa e praktikës: në BeH nuk kemi pothuajse asnjë referim të çështjeve nga sistemi gjyqësor, neve si ndërmjetës nuk lejohet të promovojmë veten si ndërmjetës shumë gjerësisht, Shoqata e Ndërmjetësve nuk ka kapacitetin për të promovuar ndërmjetësimin në BeH Një ndarje e përgatitjes profesionale të ndërmjetësuesve do të ishte e dobishme. Është gjithashtu një çështje e hyrjes në ndërmjetësimin e detyrueshëm në lloje të caktuara kontesteve, siç bëri Italia disa vjet më parë.