Uvod

Regionalna konferencija ‘Promocija prekogranične medijacije u jugoistočnoj Europi’
27 Oktobar 2021
Online

Kontekst

Od 2016. Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) radi sa Udruženjima medijatora jugoistočne Evrope na poticanju korištenja alternativnih rješenja sporova i pružanju foruma za razmjenu iskustava, naučenih lekcija, izazova i dobre prakse. U fokusu je i potreba za jačanjem medijacije kao oruđa za vansudsko rješavanje sporova, što može doprinijeti smanjenju velikog broja neriješenih predmeta u cijeloj regiji. Na osnovu uspješnog iskustva Regionalne konferencije 2020. „Medijacija i pravda na Zapadnom Balkanu – jačanje veza“, ovogodišnja konferencija će se ponovo organizirati u saradnji sa CSSP-om- Berlin centrom za integrativno posredovanje. CSSP je ojačao nekoliko sistema medijacije u regionu i podržao je pokretanje Foruma za medijaciju jugoistočne Evrope 2006. godine, koji je bio prva regionalna mreža medijatora.
Medijacija, kao jedna od primarnih alternativnih metoda rješavanja sporova (ADR), prisutna je na Zapadnom Balkanu već nekoliko godina. Međutim, i dalje postoji skroman broj medijacija u zemljama Zapadnog Balkana, a još manji broj prekograničnih medijacija. Prekogranična medijacija kao alternativni način rješavanja sporova može biti efikasna samo ako je domaće zakonodavstvo na odgovarajući način usklađeno sa EU i međunarodnim standardima koji bi omogućili njeno obavljanje pod najboljim uslovima. Neophodni preduslovi za prekograničnu medijaciju na Zapadnom Balkanu su već uspostavljeni, ali prekogranična medijacija i dalje ostaje nedovoljno korišteno sredstvo, bez sticanja zasluženog priznanja, posebno u sferi privrednih sporova. Ovo dobiva posebnu važnost na Zapadnom Balkanu u kontekstu novo usvojenog Zajedničkog regionalnog tržišta. Međutim, podaci Balkanskog barometra 2021. pokazuju da 9 od 10 firmi u ekonomijama zapadnog Balkana nije imalo nijedan slučaj na sudovima za medijaciju. Samo je nekoliko predmeta u građanskim ili trgovačkim predmetima (1-3) riješeno medijacijom. 55% firmi smatra da je medijacija djelotvoran mehanizam za rješavanje sporova, a 35% nema mišljenje o tome bi li razmotrili medijaciju čak i u slučajevima prekograničnog rješavanja sukoba radi rješavanja sporova u građanskim i trgovačkim stvarima kako bi pojednostavili i poboljšali pristup pravdi.
Na ovoj regionalnoj konferenciji raspravljat će se o trenutnom stanju u tri vrlo važna područja medijacije, to jest: komercijalna medijacija, restorativna pravda i okolišna medijacija. Paneli će također uključivati rasprave i preporuke o potencijalu prekogranične medijacije u regionu jugoistočne Europe.
Online platforma Medijacija na Zapadnom Balkanu, koju su prošle godine osnovali RCC i CSSP s ciljem poticanja razmjene najboljih praksi između stručnjaka za medijaciju u cijeloj regiji, biti će korištena za razmjenu informacija tokom i nakon konferencije. Platforma će sadržavati video zapise ključnih bilješki i panel diskusija, tematske pisane doprinose predavača, kao i komparativne materijale o medijaciji u cijeloj regiji.

Ciljevi konferencije

Regionalna konferencija „Promocija prekogranične medijacije u jugoistočnoj Evropi“ ima za cilj okupiti renomirane stručnjake sa Zapadnog Balkana, regije jugoistočne Evrope i EU -a sa profesionalnim iskustvom u praksi medijacije, predstavnike pravosuđa, izvršne vlasti, civilnog društva i akademske zajednice. Uz stručnost, specijalističko znanje i dugogodišnje iskustvo, regionalni stručnjaci dodatno doprinose efikasnim i održivim rješenjima za povećanje upotrebe medijacije u regionu jugoistočne Europe.
Konferencija će imati tri interaktivna panela. Metodologija panela će se zasnivati na razmjeni mišljenja i konkretnih prijedloga koji se mogu dalje prenijeti u regionalne preporuke. Moderator koji će predstaviti temu i uputiti pitanja panelistima otvorit će svaki panel. Panelistima će biti dodijeljeno 5-7 minuta da odgovore na svako pitanje. Nakon sesije pitanja i odgovora između moderatora i govornika, moderator će otvoriti riječ učesnicima za diskusije, komentare ili pitanja. Očekuje se da će paneli trajati 75-90 minuta.

• Prekogranična komercijalna medijacija

Zakonodavstvo o medijaciji na Zapadnom Balkanu predviđa neophodne proceduralne standarde za prekograničnu medijaciju, a i većina ekonomija Zapadnog Balkana su dio međunarodnih ugovora ili sporazuma u pitanjima građanskog prava. Međutim, prekogranična medijacija ostaje neiskorišteni potencijal, bez stjecanja zasluženog priznanja, posebno u sferi privrednih sporova.
Progresivna globalizacija trgovine, uključujući elektroničku trgovinu u kojoj se poslovanje često odvija preko granica, stvara sve veću potrebu za efikasnim mehanizmima za rješavanje sporova koji djeluju u različitim pravnim nadležnostima. Zahtjev za bržim i jeftinijim postupcima dovodi do nove upotrebe medijacije, posebno u vezi sa prekograničnim trgovačkim sporovima. Ovo dobiva posebnu važnost u kontekstu Zapadnog Balkana i novousvojenog Zajedničkog regionalnog tržišta.

Teme o kojima će raspravljati panelisti će uključivati:

  • potencijal medijacije da olakša prekograničnu trgovinu na Zapadnom Balkanu i jugoistočnoj Evropi,
  • povećana upotreba prekogranične medijacije u rješavanju bilateralnih trgovinskih sporova s posebnim naglaskom na mjere Zajedničkog regionalnog tržišta,
  • najbolje prakse EU koje se mogu primijeniti u regionu jugoistočne Europe
  • koje se radnje mogu poduzeti za regionalno jačanje medijacije kao efikasnog i jeftinijeg alata u rješavanju građanskih i privrednih sporova?

Moderator: Blažo Nedić, Advokat i Medijator

Panelisti:
• Gdin. Leonardo D’Urso, Izvršni direktor ADR Centra, Italija
• Gđa. Elena Koltsaki, pravnica/medijator, Grčka
• Gđa. Marina Lutovac, Direktorica Centra za medijaciju Crne Gore
• Gdin.Petar Petric, pravnik i medijator, Hrvatska

• Restorativna pravda

Restorativna pravda, kao teorija i praksa, nije nešto novo u jugoistočnoj Evropi. Međutim, iz općeg pregleda, postoji percepcija „kašnjenja“ u primjeni medijacije i restorativnih praksi u krivičnim predmetima u odnosu na primjenu medijacije u građanskim, porodičnim i trgovačkim predmetima.

Osim isticanja trenutne situacije, pitanja kojima će se pozabaviti stručnjaci panela poslužit će i kao prijedlog poboljšanja, poput promjena u pravnom okviru, kreiranja politike u krivičnoj oblasti i, što je još važnije, institucionalne saradnje medijacije sa pravosudnim sistemom, probacijskom službom, zatvorskim sistemom itd. Identifikacija izazova i istraživanje načina da se omogući promjena u primjeni restorativne pravde bit će još jedan cilj panela.

Pitanja koja će poslužiti kao referenca za govornike panela:

1. Kakva je situacija sa razvojem restorativne pravde u vašoj zemlji (sa stanovišta znanja/informacija, zakonodavstva i implementacije u praksi)?

2. Možete li podijeliti s nama neku dobru praksu u oblasti restorativne pravde i medijacije, koja bi mogla biti u oblasti zakonodavstva, praktične implementacije, institucionalne saradnje ili bilo kojeg drugog iskustva?

3. Koji su neki od izazova vezanih za uvođenje, informisanje i primjenu restorativne pravde i medijacije, a koje, po vama, treba riješiti? Na osnovu vašeg iskustva i stručnosti, navedite neke konkretne prijedloge za promjene u oblasti restorativne pravde, kako na nivou države, tako iu regionalnom kontekstu.

Moderator: Gđa. Merita Bala, Program Menadžer, Fondacija za rješavanje sukoba, Albanija

Panelisti:
• Gđa. Branka Peurača, Viši stručnjak, Udruženje za kreativni socijalni rad, Zagreb, Hrvatska
• Gdin. Rasim Gjoka, Direktor, Medijator, Fondacija za rješavanje sukoba, Tirana, Albanija
• Gđa. Sanja Ćopić, Viši istraživač -institur za kriminologiju i sociologiju, Beograd, Srbija
• Gđa. Ena Kazić-Çakar, Asistent Profesor, Internacionalni Univerzitet Sarajevo, Bosna i Hercegovina

• Okolišna medijacija

Medijacija u zaštiti okoliša nastavlja se razvijati u različitim jurisdikcijama u cijeloj regiji jugoistočne Europe kako bi se spriječili potencijalni konflikti vezani za okoliš jer su ekološki sporovi sve složeniji i sve učestaliji. Većina sukoba oko kvalitete okoliša odnosi se na pitanja javne politike koja se odnose bilo na razvoj bilo na očuvanje, bilo na regulaciju zagađenja.
Proširenje medijacije na ekološke sukobe uvelike će doprinijeti širenju kulture dijaloga, transparentnosti i učešća u sukobima u vezi s okolišem. Stoga će panel također ispitati praktična razmatranja za posrednike u zaštiti životne sredine, analizirajući efikasnost različitih procesa posredovanja koji su se odigrali u regionu jugoistočne Europe.

Pitanja o kojima će panelisti raspravljati:

  • naučene lekcije iz najrelevantnijih ekoloških sporova u regionu jugoistočne Europe koje su riješene medijacijom,
  • procjena uspjeha medijacije u zaštiti okoliša i njene primjenjivosti na različite vrste ekoloških sporova,
  • koje se radnje mogu poduzeti da bi se u jugoistočnoj Evropi uspostavila kultura i praksa rješavanja sukoba u životnoj sredini putem medijacije

Moderator: Gdin. Bill Marsh, nezavisni međunarodni medijator, Ujedinjeno Kraljevstvo,

Panelisti:
• Gđa. Smiljka Gavrić, Medijator u Udruženju medijatora BiH,
• Gđa. Gordana Ristin, Sutkinja, Medijator, Ljubljana, Slovenija
• Gđa. Drita Avdyli, Predsjedavajuća albanske komore za medijaciju