Panel o restorativnoj pravdi

Upotreba medijacije, restorativne pravde i restorativne prakse za dobrobit djece i porodice

Četvrtak, maj 12, 2022, 14.00 -16.00
Online

 

Simultano prevođenje na/sa albanskog, hrvatskog – srpskog – bosanskog, engleskog

Ukoliko želite prisustvovati, molimo vas da se prijavite ovdje: https://forms.gle/hPdcrwnPQwK3QYoJA

Prošla su desetljeća otkako su se lekcije naučene iz medijacije između žrtve i počinitelja i povezane vještine počele prelijevati izvan granica krivičnog pravosuđa i integrisale se u druga područja kako bi se poboljšala dobrobit djece i obitelji u opasnosti. Restorativna pravda i restorativna praksa integrisale su se u mnoge školske sisteme, zaštitu djece i porodične usluge, povećavajući uključenost djece i članova porodice u donošenje odluka, te povećavajući njihov uticaj i odgovornost za pozitivan pomak u roditeljstvu i porodičnoj dinamici. Mnogo je primjera sistematskih promjena i dugoročnih efekata koji su se dogodili nakon što su škole ili socijalne službe usvojile restorativni pristup. Ovaj panel će se usredotočiti na potencijale za nadogradnju postojećih vještina i znanja o medijaciji u regiji kako bi se unaprijedila dobrobit djece i obitelji.

Centralna pitanja:

  1. Zašto je potrebno unaprijediti postojeće pristupe uslugama za djecu i porodice?
  2. Kako znanje i stručnost o medijaciji i restorativnoj praksi mogu doprinijeti boljim ishodima za djecu i porodice?
  3. Koje su lekcije naučene u pokušajima integracije medijacije i restorativne prakse u socijalni rad i osiguranja njihove održivosti?

Panelisti:

  • Dr. Gale Burford, Profesor socijalnog rada, Univerzitet u Vermontu, USA
  • Dr. Anamaria Oprea, predavač na Fakultetu zdravstvenih i životnih nauka, De Montfort Univerzitet, UK
  • Gdin. Rasim Gjoka, Izvršni direktor, Fondacija za rješavanje sukoba, Albanija

Moderator:

  • Gđa. Branka Peurača, Viši stručnjak, Meliora, Hrvatska

 

Više o panelistima:

Dr. Gale Buford

Dr. Gale Burford je profesor emeritus socijalnog rada na Univerzitetu u Vermontu. Doktorirao je na Sveučilištu Stirling u Škotskoj, Sveučilištu MSW u Washingtonu, a diplomirao na Sveučilištu St. Martin (Washington).
Gale je radio u oblasti socijalnog rada na Univerzitetu Memorial u Kanadi i Univerzitetu Vermont. Također je radio i na Univerzitetu Stirling u Škotskoj, Victoria Univerzitetu u Wellingtonu, Novi Zeland (postdoktorski), Školi regulacije i globalnog upravljanja (RegNet) Australskog nacionalnog Univerziteta, a odnedavno i kao istaknuti gostujući znanstvenik restorativne pravde na Pravnom fakultetu u Vermontu.
Prije nego što je 1981. godine preuzeo predavanje na univerzitetskoj nastavi, Gale je imao iskustvo u javnoj i nevladinoj službi kao udomitelj i roditelj u kući, radnik na slučajevima i praktičar socijalnog rada, trener i supervizor, menadžer i viši administrator u službama za djecu, mlade i njihove porodice.
Njegov rad uključuje fokus na restorativnu pravdu i intervencije porodičnog angažmana — posebno u situacijama zlostavljanja djece i nasilja, reparativnu uslovnu kaznu s odraslim prijestupnicima, program života u zajednici koji vode mladi, grupnu skrb i programe stambenog liječenja, različite pristupe tretmanu, timski rad i organizacijske promjene. Njegovo trenutno pisanje usredotočeno je na restorativnu pravdu i responzivnu regulaciju, rezultate dobivene iz višegodišnje studije s više metoda o naporima jedne američke države da uključi participativne i restorativne prakse u svoje usluge za dobrobit djece i pravosuđa za mlade, te korištenje restorativnih pristupa u naporu grada i države za koordinaciju službi.
Gale je imao tu sreću da bude blisko povezan, kroz pružanje obuke, provođenje evaluacija i savjetovanja, s međunarodnim projektima i programima koji u svom radu koriste partnerski pristup. On je član savjetodavnog odbora za „Partnerstvo u pokretu“, projekt SafetyNet centra za istraživanje zdravlja i sigurnosti na radu sa sjedištem na Univerzitetu Memorial, Međunarodnog stručnog odbora za strategiju nasilja u obitelji u Novoj Škotskoj i američkog Nacionalnog centra za restorativnu pravdu na Pravnom fakultetu u Vermontu.

Dr. Anamaria Oprea

Ana je diplomirala socijalni rad, smjer probacijskih studija, te je magistrirala na studiju pravde zajednice na Univerzitetu u u Bukureštu. Doktorirala je 2010. godine na nacionalnoj evaluaciji probacijiskog sistema u Rumuniji.
Anini istraživački interesi uvijek su bili na raskrsnici između socijalnog rada i krivičnog pravosuđa. Ana ima veliki interes za istraživanje upotrebe participativnih i restorativnih pristupa u izravnom radu s marginaliziranim populacijama, uključujući počinitelje, žrtve i preživjele različitih zločina, obitelji u kojima je prisutno zlostavljanje i zanemarivanje djece, te mlade ljude koji počine ili su žrtve kriminala.

Ona je koautorica prvog vodiča za krivičnu medijaciju u Rumuniji, a trenutno radi u timu za socijalni rad na Sveučilištu De Montfort i vodi Centar za učenje i razvoj socijalne skrbi. Ana je također osnivačica Foruma restorativne pravde Istočnog Midlenda, lokalne mreže profesionalaca zainteresiranih za razvoj lokalne prakse restorativne pravde.

Gdin. Rasim Gjoka

Rasim Gjoka jedan je od osnivača Albanske fondacije za rješavanje sukoba, organizacije civilnog društva osnovane 1995. godine i usmjerene na promicanje i razvoj ADR-a/medijacije i restorativne pravde u Albaniji.
Rasim je pridonio provedbi programa usmjerenih na razvoj i promicanje alternativne medijacije u Albaniji, kao što je lobiranje za pravni okvir za medijaciju, vođenje mnogih inovativnih programa u Albaniji, provedbu medijacije koja povezuje alternativne rješavanje sporova sa sudovima, restorativne pravde za maloljetnike, obrazovne programe za restorativne dijaloge u školama, pružajući stručnost u nekoliko edukacija za nove medijatore i medijatore u službi, kao i za druge zainteresirane strane, poput sudaca, tužitelja, stručnjaka iz lokalne samouprave, nastavnika itd.
Predavač je na postdiplomskoj školi za sudije i tužitelje u Albaniji. Od 2013. godine Rasim je angažovan kao konsultant/facilitator/medijator od strane Savjetodavnog ombudsmana za usklađenost (CAO), neovisnog mehanizma odgovornosti Grupacije Svjetske banke za privatni sektor, IFC-a i MIGA-e.
Rasim je dio medijacijskog panela ADR Centra Global, a član je Europskog foruma za restorativnu pravdu od njegovog osnivanja 2000. godine. Također je aktivan u mrežama u području rješavanja sukoba, medijacije i mirovnog obrazovanja u Albaniji i regiji.