Uvod

Mostarska konferencija o medijaciji 2020 obrađuje temu saradnje između pravnog sistema i sistema medijacije na Zapadnom Balkanu. Glavni cilj konferencije je otvoriti prostor za učenje dobrih praksi, za razmjenu znanja o sličnim izazovima u regiji i kako su oni mogli i kako mogu biti prebrođeni.

Saradnja između medijacije i pravde, koja između ostalog doprinosi smanjenju zaostalih sudskih predmeta, se ostvaruje u različitom stepenu  na Zapadnom Balkanu:

Dok se na Kosovu*(1) nekoliko stotina slučajeva uputi sa sudova na medijaciju svake godine, a u Srbiji se naročito nedavno znatno povećao zahtjev za medijacijom, u Bosni i Hercegovini(B&H), Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj se samo nekoliko slučajeva godišnje uputi sa sudova. Međutim zakoni o medijaciji predviđaju važnu ulogu medijacije u rješavanju sporova i sudskih predmeta u cijeloj regiji: između ostalog u BiH, Albaniji, Kosovu*, Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori medijacija može biti pravno obavezujuća i sudije su djelomično obavezne ili se od njih zahtjeva da predstave mogućnost medijacije stranama koje su u sukobu.

CSSP, koji sprovodi projekte u BiH, na Kosovu * i u Albaniji, ima za cilj jačanje saradnje između sistema medijacije i pravosuđa, zajedno sa Vijećem za regionalnu saradnju (RCC) i u saradnji sa Međunarodnim udruženjem medijatora iz jugoistočne Evrope održavanjem ove regionalne konferencije. Konferencija okuplja ključne sudionike koji su u poziciji da podrže i pozitivno utječu na povezanost sistema medijacije i pravosuđa, kao što su medijatori, sudije, advokati, tužioci, predstavnici udruženja medijatora, komore i centri, kao i nadležna ministarstava pravde i relevantne organizacije civilnog društva. Pored toga, stručnjaci iz regije i šire doprinose visokom stručnošću, znanjem i dugogodišnjim iskustvom u potrazi za učinkovitim i održivim rješenjima.

Mostarska konferencija o medijaciji također nastavlja tradiciju niza sastanaka Foruma za medijaciju u Jugoistočnoj Europi (SEEMF), koju je stvorio CSSP i podržavao od 2005. godine do 2012. godine.

[1] Jezik ove web stranice u skladu je sa upotrebom Vijeća za regionalnu saradnju: * Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o kosovskoj deklaraciji neovisnosti.