Slave Mladenovski
Mladenovski je licenciran medijator od 2016 godine, a certifikat za medijatora prvi put je stekao 2006 godine. Kao medijator od ličnih osobina posjeduje jasan govor, društven i tolerantan i glavno posreduje u radnim, trgovinskim i u sporove male vrijednosti i pritom najvećim djelom sporovi završavaju sporazumom između strana. Kao predavač za obuku medijatora osim teorijskog znanja, posjeduje komunikacijske vještine i primjenjuje više metoda, kao sto se uloge i praktične radnje pri savlađivanju materijala za medijatora. Mladenovski je magistar socioloških nauka i autor mnogobrojnih stručnih tekstova iz oblasti sociologije, komunikologije i medijacije. Odlično govori hrvatski i srpski.
Sjeverna Makedonija
Skopje
Medijatori u Sjevernoj Makedoniji su praktično pokazali i dokazali, ono sto su govorili javno u medije i pisali stručne tekstove u prethodne tri godine, da je postupak medijacije efikasan, ekonomičan i poželjan za svakog, odnosno da su do sada prijavili tri tisuća (3000) postignutih sporazuma primjenom medijacije. To znači da je broj primjene postupaka medijacije u rješavanju sporova mnogo veći, jer kod nas se ne prijavljuju postupci koju nisu završili sporazumom. Nasa procjena je da će ovaj broj još više rasti, a to će se dogoditi ako u narednom periodu dođe do usvajanja izmjene i dopune zakona o parničnom postupku gdje se predviđa obavezni postupak medijacije za radne, trgovinske i sporove od male vrijednosti. Broj sporova, koji ce se rješavati putem medijacije u makedonskom društvu ne samo sto ce se povećavati, nego očekujemo da znatno poboljša sliku u društvu i percepciju u javnosti o mogućnostima dolaženja do pravde ili pravičnog rješenja. U narednom periodu Komora Medijatora Sjeverne Makedonije (KMRSM) još više će se fokusirati na promociji medijacije s ciljem da objasni, pred se biznismenima, u vrijeme krize covid 19, da je medijacija racionalni i razuman postupak i da je brzo rješenje spora osnova za rast biznisa.