Naureda Llagami
Gospođa Llagami je predsjedavajuća Visokog sudskog vijeća, koju je izabrao albanski parlament kao predstavnika civilnog društva. Nakon završetka osnovnih studija prava na Univerzitetu u Tirani, gospođa Llagami je nastavila napredne evropske studije na master nivou. Ima konsolidirano profesionalno iskustvo na visokim pozicijama, kao što su: direktor Uprave za harmonizaciju i usklađivanje zakonodavstva u Ministarstvu pravde, savjetnik Vrhovnog suda i pravni stručnjak za međunarodne organizacije poput USAID-a, UN Women, EUD, CoE, i EURALIUS IV. Gospođa Llagami je prva žena na mjestu predsjedavajuće koja je vodila sudska vijeća.
Albanija
Tirana
Vraćanje povjerenja javnosti u pravosuđe bilo je srž reforme pravosuđa. U svjetlu 'brzog i bijesnog' koncepta pružanja pravde, Visoko sudsko vijeće je usvojilo proaktivni pristup promovisanju upotrebe alternativnih instrumenata za rješavanje sukoba. I medijacija je, par excellence, jednan od njih. Ova vanparnična alternativa rješavanja sporova utjelovljena je u “HJC filozofiji”. Nedavno je “HJC” odobrio novi sistem ocjenjivanja sudija. Ovo kasnije, između ostalih novina, potiče upućivanje slučajeva medijacije od strane sudija, što predstavlja korisne kriterije u njihovom procesu ocjenjivanja. Pored toga, “HJC” je usko sarađivao s različitim međunarodnim dioničarima kako bi podržao i potaknuo provedbu tako efikasnog instrumenta. U tom pogledu vrijedno je spomenuti saradnju sa Berlinskim centrom za integrativnu medijaciju, u okviru kojeg su osnovana dva pilot centra za medijaciju. Ovi centri, koji će se replicirati u cijeloj zemlji, su od velike su važnosti, jer su izvrstan opipljiv primjer približavanja potrebama građana. Snažno vjerujemo u veliki utjecaj medijacije na smanjenje finansijskog tereta, vremena suđenja, zaostataka u sudovima i pružanja dostojanstvene pravde za sve!