Naureda Llagami
Znj. Llagami është Kryetare e Këshillit të Lartë Gjyqësor, e zgjedhur nga Parlamenti shqiptar si përfaqësuese e shoqërisë civile. Pas përfundimit të studimeve universitare për Drejtësi në Universitetin e Tiranës, znj. Llagami i ka ndjekur studimet e avancuara Evropiane në nivelin master. Ajo ka një përvojë të konsoliduar profesionale duke mbajtur pozicione të larta, të tilla si: Drejtore e Drejtorisë së Harmonizimit dhe Përafrimit të Legjislacionit në Ministrinë e Drejtësisë, Këshilltare e Gjykatës Supreme dhe ekspertëve ligjorë për organizata ndërkombëtare si USAID, UN Women, EUD, KiE dhe EURALIUS IV. Znj. Llagami është gruaja e parë si kryetare që drejton Këshillat për Gjyqësorin.
Shqipëria
Tiranë
Rivendosja e besimit të publikut në gjyqësor ishte në thelb të reformës në drejtësi. Në dritën e konceptit ' shpejtë dhe furishëm' të ofrimit të drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, ka miratuar një qasje pro-aktive për të promovuar përdorimin e instrumenteve alternative të zgjidhjes së konflikteve. Dhe, Ndërmjetësimi është par excellence, një nga këto. Kjo alternative jashtëgjyqësore e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve është mishëruar në filozofinë e KLGJ-së. Kohët e fundit, KLGJ ka aprovuar Skemën e re të Vlerësimit të Gjyqtarëve. Kjo e fundit, ndër risitë e tjera, inkurajon referimin e çështjeve të ndërmjetësimit nga gjyqtarët, gjë që përfaqëson kritere të favorshme në procesin e vlerësimit të tyre. Për më tepër, KLGJ ka bashkëpunuar ngushtë me akter të ndryshëm ndërkombëtarë për të mbështetur dhe shtyrë përpara zbatimin e një instrumenti kaq efektiv. Në këtë kontekst vlen të theksohet bashkëpunimi me Qendrën e Berlinit për Ndërmjetësimin Integrues, në kuadrin e së cilës krijohen dy pilot qendra të ndërmjetësimit. Këto qendra, për kanë një rëndësi të madhe t'u replikuar në të gjithë vendin, sepse ato janë një shembull i shkëlqyeshëm i prekshëm i afrimit të një hapi më pranë nevojave të qytetarëve. Ne besojmë fuqimisht në ndikimin e madh të ndërmjetësimit në uljen e barrës financiare, kohën e gjykimit, prapambetjet në gjykata dhe në ofrimin e drejtësisë dinjitoze, për të gjithë!