Dr. Besim Kelmendi
BIOGRAFIJA: BESIM KELMENDI Besim S. Kelmendi rođen je 21. marta 1962. godine u selu Ruhot, opština Peć, Školska sprema: Osnovna škola u Tresteniku, Peć, Gimnazija u Peći, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, Pravosudni ispit u Prištini, Ispit za sudiju za prekršaje u Prištini, Magistrirao - Odeljenje za jurisprudenciju na Međunarodnom univerzitetu u Strugi, Master - krivični menadžment na Visokoj poslovnoj školi u Prištini, Doktorirao na Evropskom univerzitetu u Tirani Radno iskustvo: Od 2015. godine i trenutno je Tužilac u Kancelariji Glavnog Državnog Tužioca, tokom godina 2010-2015. Specijalni tužilac u Specijalnom tužilaštvu Republike Kosovo, od 2004. do 2010. godine bio je tužilac u kancelariji Glavnog državnog tužioca, od 2000. do 2004. godine sudija u Okružni sud u Prištini, od 1999-2000 bio je stručni saradnik u Vrhovnom sudu Kosova, od 1988-1999 bio je stručni saradnik u Okružnom sudu u Prištini, 1988. godine na tri meseca prevodilac u bivšem Okružnom sudu u Prištini, takođe 1988. dva meseca bio je sekretar u Gimnaziji „Sami Frasheri“ u Prištini, a 1986–1987 bio je pripravnik u Okružnom sudu u Prištini, Ostali angažmani: Dve godine predsednik i dve godine zamenik predsednika Saveta Kosovske agencije za borbu protiv korupcije, dok je od 2009. do oktobra 2018. član Komisije za posredovanje, trenutno predsednik Nacionalnog saveta za sprečavanje i sankcionisanje negativnih pojava u sportu i član Nacionalnog Autoriteta u suzbijnaju trgovine ljudima na Kosovu. Angažmani kao predavač, trener i pravni stručnjak: Trenutno: Predavač na koledžu „BIZNESI“ u Prištini i trener na Kosovskoj akademiji pravde, dok je do sada: Predavač za praktična pitanja - Pravna klinika za studente Javnog univerziteta u Prištini - Pravni fakultet u Prištini, Predavač na Američkom univerzitetskom institutu na Kosovu za pravosudni sistem. Predavač na koledžu u Gnjilanu - Jedinica u Prištini Trener na mnogim obukama koje su organizovale Vlada Kosova, Američka ambasada, UNDP, ABACEELI, OEBS itd. Do sada je objavio: 1. „Uloga sudija porotnika na Kosovu“, Posebna brošura, 2001. godina, Priština 2. „Bezbednosne mere okrivljenog u krivičnom postupku“, Kosovski pravni centar, 2004, Priština 3. „Svedoci prema Zakoniku o krivičnom postupku Kosova“, Naučni časopis „BIZNESI“, godina 1, br.1, 2008, Priština 4. „Direktno ispitivanje svedoka kao deo razvoja pravosudnih veština“, Naučni časopis „BIZNESI“, br.7, 2010 Priština 5. „Indirektno ispitivanje svedoka kao deo razvoja pravosudnih veština“, Naučni časopis „BIZNESI“, br.9-10, 2012 Priština 6. „Trgovina ljudima u doba globalizacije, poseban pregled za Kosovo“, Univerzitet u Zenici u Bosni i Hercegovini, 2013. 7. Opšte smernice o proceduralnim merama zaštite svedoka - najbolja evropska praksa u Kosovskom sporu, kao koautor, objavio NI-CO, finansirala Evropska unija, novembar 2014. 7. Sprečavanje trgovine ljudima na zapadnom Balkanu - poseban pregled u Albaniji, na Kosovu i u Srbiji, objavljen u Mediteranskom časopisu za društvene nauke, MCSR Publishing, Vol.6 No.2, mart 2015., Rim - Italija 8. Nezavisnost pravosudnog i tužilačkog sistema na Kosovu, objavljeno u Evropskom naučnom časopisu, izdanje februara 2015. vol.11, br.4, 2015 9. Identifikacija, početna referenca i intervjuisanje žrtava trgovine ljudima, objavljeno u European Journal of Research in Social Sciences (EJRSS), vol. 3 No. 2, 2015 10. „Osnovi pravosudnog sistema“, objavio Koledž „Biznis“ u Prištini, 2011, reobjavljivanje 2015 11. - Briga o žrtvama trgovine ljudima, objavljeno u naučnom časopisu „ECK“ Evropskog koledža Kosova br. 1, 2015. 12. Ilegalna migracija i krijumčarenje migranata na Kosovu, objavljeno u naučnom časopisu „ECK“ Evropskog koledža Kosova br. 2-3, 2016. 13. Analiza kriminala: Organizovani kriminal, trgovina ljudima i krijumčarenje migranata, objavljeno u naučnom časopisu „ECK“ Evropskog koledža Kosova br.6, 2017 14. „Oblici dokumenata u krivičnom postupku“ kao koautor, objavili Akademija pravde (bivši Kosovski pravosudni institut) i GIZ, Priština, 2017. 15. Trgovina ljudima “u izdanju Evropskog koledža Kosova, Priština 2017. Objavio je module na Pravnoj akademiji (bivši Kosovski pravosudni institut): 1. „Trgovina ljudima“, 2008, 2. „Svedoci u krivičnom postupku“, 2009, 3. „Razvoj veština zastupanja sudova“ - kao koautor, 2011. i 4. „Teški zločini“, 2015 Učešće na naučnim konferencijama: 1. Međunarodna naučna konferencija pod nazivom: „Visoko obrazovanje, masifikacija i njegovi izazovi ka evropskim integracijama“ - tema rada „Kosovski pravosudni institut“, Tirana, 2012. 2. Međunarodna naučna konferencija pod nazivom: „Efekti globalnog rizika u zemljama u tranzitu“ - Naslov rada: „Trgovina ljudima u eri globalizacije - sa posebnim fokusom na Kosovo“, Peć, 29.-30. Maja 2013. 3. Međunarodna naučna konferencija pod nazivom: „100 godina pravde i doktrine“ - Naslov rada: „Prava oštećenih u krivičnom postupku - uporedni aspekti Kosovo-Albanija“, Tirana, 9. maja 2013. 4. Međunarodna naučna konferencija pod nazivom: „Dani albanskih studija“ - Naslov rada: „Zaštita žrtava trgovine ljudima“, Tirana, 1. i 4. maja 2014. 5. Četvrta međunarodna konferencija o društvenim naukama, naslov rada: „Sprečavanje trgovine ljudima na zapadnom Balkanu - poseban pregled u Albaniji, na Kosovu i u Srbiji“, 27. februara 2015, Bukurešt, Rumunija. 6. Četvrta međunarodna multidisciplinarna konferencija o integrisanju nauke u nove globalne izazove, naslov rada: „Prava povređenih stranaka u krivičnom postupku, Uporedni aspekti Albanija - Kosovo “, 27. i 29. marta 2015. godine, Dobrovnik, Hrvatska 7. Treća globalna virtuelna konferencija, naslov rada: Ilegalna migracija i krijumčarenje migranata na Kosovu, Zilina, Slovačka, april, 6. - 10. 2015. 8. Naučna konferencija „Upravljanje vanrednim situacijama na čelu kosovskog ekonomskog razvoja i bezbednosti njegove budućnosti - Izlaganje na temu„ Terorizam i organizovani kriminal kao pretnja kosovskoj bezbednosti “, 29. jul 2017. godine, Priština
Kosovo*
Pristina
Medijacija i pravda, dva komplementarna svijeta Medijacija kao sinonim za ADR pokret, donijela je nove vjetrove u svijet rješavanja sporova. Medijacija posjeduje kapacitet generatora promjena u pravosudnim sustavima i u pravnoj profesiji. Ona ima potencijal oslobađanja pravosudnih sustava i pravne profesije od ograničenja koji ih opterećuju, kao i onih koji još i više opterećuju stranke u sporovima, cjelokupnu javnost i društva u cjelini. Osnaživanje i samoodređenje stranaka u sporovima koji su samo njima važni, njihovo aktivno sudjelovanje u njihovom rješavanju te preuzimanje mnogo veće kontrole nad sporovima u parnicama i pune kontrole nad njima u medijacijama, ima evolucijski potencijal, međutim, ne u smislu zamjene tradicionalnog sustava rješavanja sporova, već u smislu njegovog poboljšanja i unapređenja. Riječ je o dva različita sustava, javne (formalne) i privatne (neformalne) pravde koji kako svaki za sebe tako i oba zajedno, igraju iznimno važne i komplementarne društvene uloge. Ni jedno moderno društvo više ne može bez ovih sustava koji postaju sastavni i jednakovrijedni dijelovi jedinstvenog sustava rješavanja sporova. Takav novi sustav rješavanja sporova uz pomoć pravnih profesionalca novog kova, omogućit će da pravo više nego ikada ranije postane mnogo bliže stvarnim potrebama građana i cijelog društva, a pravda u punom smislu svima mnogo dostupnija.