Ndërmjetësimi dhe Drejtësia.
Forcimi i lidhjeve

Brunilda Zenelaga: Nga teoria në praktikë: Sfidat e sigurimit të kualitetit të shërbimeve përgjat praktikimit të ndërmjetësimit në Shqipëri

Ndërmjetësimi në Shqipëri nuk është një koncept dhe praktikë e re. Në Shqipëri kultura e ndërmjetësimit, ofruar në mënyrë tradicionale, ka luajtur një rrol kyç në zgjidhjen e kontesteve. Por, ndërmjetësimi si një shërbim modern, ofruar nga profesionist të trajnuar dhe...

Dr. Sc. Isuf Jahmutaraj: Rëndësia e Ndërmjetësimit në Shtetet e Ballkanit Perëndimor, përqasja në drejtësi dhe siguria juridike për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave nga subjektet e së drejtës

E drejta është vlera më e lartë dhe sublime e një shoqërie demokratike, e cila gjen aplikim përmes shtetit të së drejtës, përmes së cilës arrihet te barazia dhe respektimi i të drejtave të njeriut, të cilat janë vlerat më të larta universale. E drejta përpos që është...