Dr Arben Murtezić – Ndërlidhja e Drejtësisë dhe Ndërmjetësimit në Bosnjë dhe Hercegovinë. Vlerësimi dhe rekomandimet.

Njoftimi dhe baza ligjore Koncepti i ndërmjetësimit u prezantua dhe u shpall shumë ambicioz në Bosnjë dhe Hercegovinë pas miratimit të Ligjit për Procedurën e Ndërmjetësimit në vitin 2004 (LPM/LPN). Është e rëndësishme të theksohet se ky ligj është një ligj shtetëror,...

Dr. Sc. Isuf Jahmutaraj: Rëndësia e Ndërmjetësimit në Shtetet e Ballkanit Perëndimor, përqasja në drejtësi dhe siguria juridike për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave nga subjektet e së drejtës

E drejta është vlera më e lartë dhe sublime e një shoqërie demokratike, e cila gjen aplikim përmes shtetit të së drejtës, përmes së cilës arrihet te barazia dhe respektimi i të drejtave të njeriut, të cilat janë vlerat më të larta universale. E drejta përpos që është...