Inqizimet

Hapja

Fjala e mirëseardhjes

Pika kyçe

Ligji dhe Ndërmjetësimi: plotësues apo konkurues?
Sfidat dhe mundësitë e bashkëpunimit midis Sistemit ligjor dhe Sistemit të Ndërmjetësimit

Panel I

Vlerësimi i “lidhjeve të Drejtësisë dhe Ndërmjetësimit” në Ballkanin Perëndimor
Një përshkrim nga drejtuesit e shoqatave dhe dhomave të ndërmjetësimit të Bosnjë dhe Hercegovinës, Kroacisë, Kosovës*, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, Serbisë dhe Shqipërisë.

Hyrje Dita e 2-të

 

Paneli II

Referimi nga Sistemi i Drejtësisë në Sistemin e Ndërmjetësimit – Praktikat e mira, Faktorët e Suksesit, Mësimet e nxjerra nga Bosnjë dhe Hercegovina, Mali i Zi, Kosova*, Italia, Serbia dhe Shqipëria

Panel III

Përfshirja e Gjykatave, Agjencive të Zbatimit të Ligjit dhe Administratës
Rritja e Ndërgjegjësimit dhe Ndjeshmërisë për Ndërmjetësimin

Paneli IV

Cilësia e Ndërmjetësimit
Çelësi për të forcuar lidhjen?

Mbledhja e reflektimeve dhe rekomandimeve

Përmbledhje dhe Perspektivë

Forcimi i Rrjetit të Ndërmjetësve në Evropën Juglindore