Njerëzit Prapa Përpjekjeve të Ndërmjetësimit në Komunitetet e Ndara

E Enjte, 10 qershor June, 2021, 14:00 – 16:00 CET w/ përkthimi simultan nga/në Shqip, Serbo-Kroatisht-Boshnjake, Anglisht.

> ju lutemi që të regjistroheni për këtë ngjarje duke përdorur formën në fund të kësaj shkrese<  

Duke përdorur shembuj të veçanta të qyteteve etnikisht të ndara, ne dëshirojmë të jepnim një pasqyrë të sfidave me të cilat përballen njerëzit atje. Përderisa e bëjmë këtë, ne do të përqendrohemi në përvojat personale të njerëzve, betejat, humbjet, dëshpërimin dhe përpjekjet e tyre si thelbësore për suksesin dhe ndryshimin. Ky panel ofron një shkëmbim pikëpamjesh, mendimesh dhe përvojash ndërmjet ndërmjetësuesve, punëtorëve të paqes, aktivistëve dhe qytetarëve të angazhuar për ndërtimin e besimit në komunitetet e ndara në të cilat jetojnë. Ne do të fillojmë me shfaqjen e një videoje të shkurtër “Qytetet në Ndarje” që përqendrohet në Mostarë dhe Mitrovicë.

 

Pyetjet Qendrore: 

  • A mund të kuptohet bashkëpunimi midis komuniteteve të ndryshme në zona të ngarkuara me rrëfime etno-politike si një mënyrë specifike e ndërmjetësimit në kundërshtim me „politikën e përditshme“ dhe rrëfimet e nxehta politike?
  • Në kontekstin specifik të komuniteteve të ndara, a ka kuptim të përvetësojmë një kuptim shumë të gjerë të ndërmjetësimit si “biseda me njerëz të tjerë me qëllim për të kuptuar më mirë njëri-tjetrin” në vend që t’i përmbahemi kuptimit klasik të ndërmjetësimit?
  • Deri në çfarë mase mund të përdoren ndërmjetësimi dhe negocimi si teknika ose mjete në dialogun ndër-etnik ose ndër-komunitete? Cilat “aftësi ndërmjetësuese” janë më të dobishme për t’i bashkuar njerëzit në radhë të parë dhe për të dialoguar

Panelistët

Vanesa Galić, Menaxhere e Projektit, Nansen Dialogue Center, Mostarë

Valdete Idrizi, Themeluese dhe Ish-Drejtoreshë Ekzekutive e Community Building Mitrovica, Mitrovicë

Vladimir Ćorić, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës për Rini dhe Kulturë „Abrašević“ dhe Nënkryetar i Rrjetit Lokal  „Our Society“ (Shoqëria Jonë), Mostarë

Dušan Radaković, Themelues dhe Drejtor Ekzekutiv i Organizatës Advocacy Center for Democratic Culture (ACDC – Qendra për Avokim të Kulturës Demokratike), Mitrovicë

Elmar Langner, Ndërmjetësues Integrues dhe Menaxher i Programit për Bosne dhe Hercegovinë, CSSP Qendra e Berlinit për Ndërmjetësim Integrues, Berlin.

Moderator

Goran Božičević, Ndërmjetësues, Buje-Buie

Panelistët

Dušan Radaković

Themelues dhe Drejtor Ekzekutiv i Organizatës Advocacy Center for Democratic Culture (ACDC – Qendra për Avokim të Kulturës Demokratike), Mitrovicë

Elmar Langner

Ndërmjetësues Integrues dhe Menaxher i Programit për Bosne dhe Hercegovinë, CSSP Qendra e Berlinit për Ndërmjetësim Integrues, Berlin.

Goran Božičević

Ndërmjetësues, Buje-Buie

Valdete Idrizi

Themeluese dhe Ish-Drejtoreshë Ekzekutive e Community Building Mitrovica

Vanesa Galić

Menaxhere e Projektit, Nansen Dialogue Center, Mostarë

Vladimir Ćorić

Drejtor Ekzekutiv i Qendrës për Rini dhe Kulturë „Abrašević“ dhe Nënkryetar i Rrjetit Lokal „Our Society“ (Shoqëria Jonë), Mostarë

Regjistrimi