Rasim Gjoka
Rasim Gjoka jedan je od osnivača Albanske fondacije za rješavanje sukoba i pomirenje sporova (AFCR), organizacije civilnog društva, osnovane 1995. godine, koja se fokusirala na promociju i razvoj ADR-a / Medijacije i restorativne pravde u Albaniji. Kao čelnik AFCR-a, Rasim je dao doprinos u provođenju programa usmjerenih na razvoj i primjenu alternativne medijacije u Albaniji, poput lobiranja za pravni okvir za medijaciju; pilotiranje i provođenje mnogih inovativnih programa u Albaniji, poput restorativne pravde za maloljetnike, obrazovnih programa za restorativni dijalog u školama; uspostavljanje programa medijacije povezanih sa sudom; pružanje znanja u nekoliko obuka za nove medijatore i medijatore u službi, kao i za druge zainteresovane strane, poput sudija, tužilaca, stručnjaka za lokalnu samoupravu, nastavnika itd. Rasim je suosnivač i član Europskog foruma za restorativnu pravdu od njegovog osnivanja 2000. godine, član Mirovne mreže za saradnju i član Pristupne ustanove. Također je aktivan u nekim mrežama u području rješavanja sukoba, medijacije i mirovnog obrazovanja u Albaniji i u regiji.
Albanija
Tirana