Rasim Gjoka
Rasim Gjoka është një nga themeluesit e Fondacionit Shqiptar për Zgjidhjen e Konflikteve dhe Pajtimin e Mosmarrëveshjeve (AFCR), organizatë kjo e shoqërisë civile e themeluar në 1995, dhe u përqendruar në promovimin dhe zhvillimin e ADR/Ndërmjetësimit dhe Drejtësisë Rivendosëse në Shqipëri. Si drejtues i AFCR, Rasimi ka kontribuar në zbatimin e programeve të përqendruara në zhvillimin dhe zbatimin e alternativës së ndërmjetësimit në Shqipëri, të tilla si avokimi për kornizën ligjore për ndërmjetësim; pilotimin dhe zbatimin e shumë programeve inovative në Shqipëri, të tilla si drejtësia rivendosëse për të miturit, programet arsimore për dialogun rivendosës në shkolla; vendosja e programeve të ndërmjetësimit të lidhura me gjykatën; sigurimi i ekspertizës në disa trajnime për ndërmjetësuesit e rinj dhe ata në shërbim, dhe gjithashtu për palët e tjera të interesuara, si gjyqtarët, prokurorët, specialistët e qeverisjes vendore, mësuesit etj. Rasimi është bashkëthemelues dhe anëtar i Forumit Evropian për Drejtësi Rivendosëse që nga themelimi i tij në vitin 2000, anëtar i Rrjetit Bashkëpunues për Paqen dhe anëtar i Mekanizmit të qasjes. Ai është aktiv si dhe në disa rrjete në fushën e zgjidhjes së konflikteve, ndërmjetësimit dhe edukimit për paqe në Shqipëri dhe në rajon.
Shqipëria
Tirana