Jasminka Bratić
Životopis: POSAO • Advokat (1981-1988), firma “Maloprodaja”, Mostar • Rukovodilac pravne službe (1988-1992) “Merkur” kompanija Mostar • Tajnik Fakulteta za poslovni menadžment Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (1999-2008) • Pomoćnik ministra pravde - Ministarstvo pravde Hercegovine - Neretvanski kanton (2008.-) OSTALE AKTIVNOSTI • Član i dosadašnji predsjedavajući Upravnog vijeća Gimnazije Mostar • Član Izvršnog odbora Inicijative UWC-IB u BiH (2006.-2010.) • Zamjenik predsjedavajućeg Bosanske zaklade Obrazovanje na djelu. 2011-… • Predsjednik odbora Ujedinjenog svijeta u Mostaru 2011- • Član radne skupine za Strategiju reforme pravnog sistemaa u BiH • Član zakonodavnog odbora Parlamenta Hercegovine - Neretvanski kanton • Predsjednik odbora Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine
Bosna i Hercegovina
Mostar
Medijacija u sudovima Hercegovačko-neretvanskog kantona Postupak medijacije koji je prije 16 godina uveden u pravosudni sistem F BiH obezbjeđuje korist za građane kao stranke u sudskom postupku i sudove kao inicijatore i donosioce odluka za primjenu medijacije. Zaposlena sam i dolazim iz kantonalnog ministarstva pravosuđa i cilj ovog teksta je pokušati staviti fokus na uticaj medijacije na pravosudna tijela i pravosuđe u cjelini, sa aspekta nadležnosti ministarstva propisane Zakonom o sudovima FBiH . Ministarstvo pravosuđa u saradnji sa sudovima i VSTV planira, predlaže i obezbjeđuje pokrivanje troškova sudova iz kantonalnih budžeta te kontroliše zakonitost trošenja dodjeljenih sredstava. Iz iskustva primjene medijacije u drugim državama vidljivo je da medijacija doprinosi rješavanju sudskih predmeta građana u razumnom roku uz minimalne troškove, što je razlog da je Ministarstvo pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona organizovalo nekoliko seminara za sudije i predsjednike sudova sa područja kantona o važnosti i korisnosti medijacije. Jedan od tadašnjih zaključaka je bio da sudije prilikom traženja odgovora na tužbu posebno naglase mogućnost primjene medijacije i da se stranke pozovu na njeno korištenje. Nažalost, aktivnosti Ministarstva po ovom pitanju nisu dala rezultate jer statistika pokazuje da u sudovima Hercegovačko-neretvanskog kantona u zadnjih 5 godina skoro da nije bilo sudskih predmeta koji su riješeni sporazumom o medijaciji. Prethodna Strategija razvoja sektora pravosuđa BiH/ SRSP i Akcioni plan Strategije sadržavali su i inicijative za podsticanje sudova za primjenu i praćenje postupka Medijacije, a sve u cilju ubrzanja njenog prihvatanje od sudova i sudija kao glavnih i bitnih aktera pokretanja medijacije i podizanja nivoa svijesti građana o korisnosti medijacije. Mnoge stručne analize pokazuju da medijacija donosi višestruke pogodnosti za sve učesnike u sudskom postupku i u konačnici doprinosi glavnom cilju pravosuđa, a to je izgradnja jeftinijeg i efikasnijeg pravosuđa. Postizanje navedenog cilja je jedan od načina da se pozitivno utiče na ugled pravosuđa i vrati povjerenja javnosti u rad pravosuđa. Ako se slažemo da postoji šira društvena korist od primjene medijacije kao i da izostaje njena masovnija primjena, moramo se ozbiljno pozabaviti utvrđivanjem uzroka takvog stanja u pravosuđu BiH. Uvažavajući činjenicu da primjena medijacije zavisi od mnogo faktora, a posebno vrste sudskih predmeta pogodnih za medijaciju kao i svijesti građana, ne bi trebalo zanemariti ni uticaj subjektivnog stava prema medijaciji pojedinih učesnika u sudskim procesima koji su direktno pogođeni smanjenjem troškova sudskog postupka.