Jasminka Bratić
CV: PUNËSIMI • Avokate (1981-1988), Kompania “Maloprodaja”, Mostar • Menaxhere e shërbimit juridik (1988-1992) Kompania “Merkur” Mostar • Sekretare e Fakultetit për Menaxhimin e Biznesit në Universitetin “Džemal Bijedić” në Mostar (1999-2008) • Asistente e ministrit të Drejtësisë - Ministria e Drejtësisë së Hercegovinës - Kantoni Neretva (2008-) AKTIVITETET TJERA • Anëtare dhe kryesuese në të kaluarën e Bordit Drejtues të Gimnazija Mostar • Anëtare e Komitetit Ekzekutiv të Nismës UWC-IB në BiH (2006-2010) • Zv. Kryesuese e Fondacionit Boshnjak Edukimi në Veprim. 2011- • Kryesuese e Bordit të Kolegjit të Botës së Bashkuar në Mostar 2011- • Anëtare e task forcës për Strategjinë e reformës së sistemit ligjor në BeH • Anëtare e Komisionit Legjislativ të Parlamentit të Hercegovinës - Kantoni Neretva • Kryesuese e Bordit Fondi i Huas së Studentëve të Federatës së Bosnje dhe Hercegovinës
Bosnje dhe Hercegovinë
Mostar
Ndërmjetësimi në gjykatat e Kantonit të Hercegovinës - Neretvës Procedura e ndërmjetësimit, e cila u fut në sistemin gjyqësor të Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës 16 vjet më parë, siguron përfitimin për qytetarët si palë në konteste juridike, si dhe për gjykatat si iniciues dhe vendimmarrës për zbatimin e ndërmjetësimit. Unë vij nga Ministria kantonale e Drejtësisë ku jam i punësuar dhe qëllimi i këtij teksti është të përpiqem të vendos fokusin në ndikimin e ndërmjetësimit në organet e gjyqësorit dhe gjyqësorin në tërësi, nga aspekti i juridiksionit të Ministrisë, siç është e paraparë nga Ligji për Gjykatën e FB&H. Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me gjykatat dhe Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Prokurorial planifikon, propozon dhe siguron mbulimin e kostove të gjykatave nga buxhetet kantonale dhe kontrollon ligjshmërinë e shpenzimeve të fondeve të alokuara. Nga përvoja e ndërmjetësimit të aplikuar në vendet e tjera është e dukshme që ndërmjetësimi kontribuon në zgjidhjen e çështjeve gjyqësore brenda një periudhe të arsyeshme kohore, me kosto minimale e cila ishte arsyeja që Ministria kantonale e Drejtësisë së kantonit HN të organizonte disa seminare për gjyqtarët kantonal dhe për Kryetarët e gjykatat dhe të njoftojnë ata me rëndësinë dhe dobinë e ndërmjetësimit. Një nga përfundimet që i mbështeste ata ishte se gjyqtarët, me rastin e kërkimit të përgjigjes në padi, theksonin veçanërisht mundësinë e aplikimit të ndërmjetësimit dhe ftonin palët ta përdorin atë. Fatkeqësisht, aktivitetet e Ministrisë për atë temë nuk dhanë rezultate, pasi statistikat tregojnë se në gjykatat e kantonit HN nuk kishte pothuajse asnjë rast në 5 vitet e kaluara që u zgjidhën me marrëveshje ndërmjetësimi. Strategjia e mëparshme e zhvillimit të sektorit gjyqësor të B&H / SRSP dhe plani i veprimit të Strategjisë përmbanin iniciativa për ndërhyrje në gjykata për të aplikuar ndërmjetësimin dhe për të ndjekur përdorimin e tij, të gjitha me qëllim të përshpejtimit të pranimit të saj nga gjykatat dhe gjyqtarët, si aktorët kryesor dhe përkatës për rritjen e përdorimit të ndërmjetësimit dhe për ngritjen e nivelit të ndërgjegjësimit të qytetarëve për përfitimet e ndërmjetësimit. Shumë analiza të ekspertëve tregojnë se ndërmjetësimi sjell përfitime të shumëfishta për të gjithë pjesëmarrësit në procedurën gjyqësore dhe në fund kontribuon në qëllimin kryesor të gjyqësorit, dhe ai është ndërtimi i një gjyqësori më të lirë dhe më efikas. Arritja e qëllimit të deklaruar është një nga mënyrat për të ndikuar pozitivisht në reputacionin e gjyqësorit dhe për të rivendosur besimin e publikut në punën e gjyqësorit. Nëse biem dakord që ka një përfitim më të gjerë shoqëror nga aplikimi i ndërmjetësimit dhe nëse pajtohemi se ajo që mungon është zbatimi i tij më masiv, ne duhet të trajtojmë seriozisht nevojën për të vendosur shkaqet e një situate të tillë në gjyqësorin e BeH. Duke marrë parasysh faktin se përdorimi i ndërmjetësimit varet shumë nga shumë faktorë, veçanërisht nga natyra e çështjeve gjyqësore të përshtatshme për ndërmjetësim si dhe nga niveli i ndërgjegjësimit të qytetarëve, ne nuk duhet të shpërfillim ndikimin e qëndrimit subjektiv ndaj ndërmjetësimit të disa pjesëmarrësve në procedura gjyqësore që preken drejtpërdrejt nga ulja e kostove të procedurës gjyqësore.