Dr Sc. Isuf Jahmurataj
Dolazi iz Republike Kosovo, gdje radi i posluje. Doktor je građansko-pravnih nauka. Uz to, on je licencirani medijator i stručnjak za razvoj i unapređenje medijacije kao vrlo važnog mehanizma u pravnom sistemu. Profesionalno iskustvo gospodina Jahmurataja je u evaluaciji i izradi politika, zakonodavstva i strateških dokumenata u oblasti pravde i medijacije. Uz to, stručnjak je za procjenu, izgradnju, razvoj i unapređenje pravnog sistema. Viši je pravni službenik u Ministarstvu pravde, kao i profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta "Haxhi Zeka" u Peći. Trener je na polju donošenja politika i zakonodavstva, kao i medijacije, gdje je bio trener na mnogim treninzima. Učesnik je mnogih konferencija, treninga na temu pravde, medijacije, pristupa pravdi i ljudskih prava. Također se bavio temama pravde i medijacije kroz naučne članke objavljene u međunarodnim časopisima. Njegov hobi je šetnja prirodom i upoznavanje različitih zemalja i kultura svijeta. Inspiracija su mu njegovo dvoje djece, Uskana i Thesar, koja mu omogućavaju da radi i posveti se budućnosti njihove zemlje.
Kosovo*
Pristina
Moja prezentacija usredotočit će se na medijaciju koja je postupak koji se poduzima na osnovu volje i povjerenja koje stranke imaju u medijaciju i medijatore. Ono čime ću se pozabaviti odnosi se na profesionalni nivo, socijalni pristup i dobru komunikaciju, što nam omogućava visoku kvalitetu medijacije. Što je kvalitet medijacije veći, to je više povjerenja u mnogim slučajevima medijacije. Dobar kvalitet medijacije omogućava vezu između strana i medijacije. Također će se razmotriti kvalitet medijacije u Republici Kosovo i uticaj na razvoj i unapređenje medijacije kao mehanizma za rješavanje sporova. U ovom kontekstu, od interesa je pozabaviti se nivoom kvaliteta medijacije u Republici Kosovo. Što više slučajeva u medijaciji, to će biti brži pristup pravdi i manji broj predmeta u pravosudnom sistemu. Stoga kvalitet medijacije utječe na razvoj i napredak medijacije. Kvalitet medijacije je mnogo važniji za izgradnju povjerenja građana. Ovo je još važnije za države koje grade vladavinu zakona, poput država regije.