Dr Jasminka Džumhur
Dr. Jasminka DŽUMHUR, ombudsmen je za ljudska prava Bosne i Hercegovine i pravna stručnjakinja s iskustvom od 33 godine u oblasti pravde, ljudskih prava i međunarodnih odnosa. U periodu 2016-2019, gospođa Džumhur bila je članica i potpredsjednica UN-ovog Komiteta radnika migranata, a u periodu 2010-2015. članica i potpredsjednica UN-ove radne grupe za prisilne i nehotične nestanke. Tokom 2018. i 2019. gđa Džumhur bila je predavačica o ženskim pravima na Evropskom regionalnom magistarskom programu za demokratiju i ljudska prava u jugoistočnoj Evropi (ERMA) i na Međunarodnom univerzitetu Burch u Sarajevu o međunarodnom pravu i diplomatiji.
Bosna i Hercegovina
Sarajevo
Medijacija predstavlja vrlo važan instrument koji se može koristiti u mnogim procesima unutar društva. Njena važnost prepoznata je prije svega tokom sukoba kada se pojavila potreba za uspostavljanjem nekog oblika komunikacije između sukobljenih strana o humanitarnim pitanjima i pitanjima ljudskih prava, kao što su razmjena zatvorenika, tijela mrtvih, informacija o nestalim osobama, dostave humanitarne pomoći, itd. a što se sve odvijalo tokom sukoba, pored pokušaja pronalaženja rješenja za okončanje sukoba. Medijacija je također važna u sudskim sporovima, iako mnogi vjeruju da su oni međusobno ekskluzivni, tj. nespojivi. Međutim, na ovo pitanje uvijek treba gledati sa aspekta vrsta parnice, ali također činjenice da veliki broj sudskih predmeta smanjuje efikasnost sudske zaštite, zbog čega je potrebno tražiti alternativna rješenja. Zabrinutost zbog ljudskih prava zahtijeva da građani imaju pravo na pristup pravnom lijeku, ali njegova dostupnost nije jedini zahtjev, već i njegova djelotvornost. Zabrinutost za ljudska prava su ta koja ukazuju na mogućnost upotrebe medijacije kao alternativne metode rješavanja sporova, ali i u ovom procesu se mora osigurati poštivanje principa ljudskih prava. S aspekta mog iskustva kao ombudsmena, područje upotrebe medijacije je najšire u području radnih sporova i uklanjanja diskriminacije, posebno uznemiravanja, seksualnog uznemiravanja i mobinga, ali također i u sporovima vezanim za ekonomiju. Stoga je vrlo važno da medijatori široko razumiju ljudska prava. Jedan od najvažnijih alata za medijatore koji su upleteni u složene, vrlo osjetljive i često svadljive pregovore je upotreba pojmova i koncepata ljudskih prava čije značenje i konture su postigle univerzalni sporazum.