Brunilda Zenelaga
Brunilda Zenelaga je doktorirala sociologijui na Fakultetu društvenih nauka Univerziteta u Tirani. Učestvovala je u univerzitetskim i postuniverzitetskim kvalifikacijama na Univerzitetu u Montpellieru, u Francuskoj i Univerzitetu u Sieni,u Italiji. Sada radi kao redovna predavačica na Odsjeku za sociologiju Univerziteta u Tirani. Ona radi na medijaciji u Albaniji od 1999. godine, sarađujući s Albanskom fondacijom za rješavanje sukoba (AFCR) u Tirani. Također je praktičarka, trenerica, istraživačica i autorica priručnika za restorativnu pravdu, posebno s naglaskom na maloljetnike u kontaktu sa zakonom.
Albanija
Tirana
Od teorije do prakse: izazovi kvalitete pružene usluge tokom praksi medijacije u Albaniji U radu se ispituju izazovi povezani sa kvalitetnom uslugom medijacije u Albaniji. Uprkos činjenici da je medijacija u Albaniji sada na putu konsolidacije, izazovi njene primjene, posebno oni koji se odnose na kvalitet usluge, i dalje su brojni. Uopšteno govoreći, što je kvalitet usluge medijacije veći, to će kredibilitet procesa biti veći za strane i za širu zajednicu. Ova prezentacija temelji se na analizi podataka dobivenih kombinacijom kvalitativnih i kvantitativnih metoda. S jedne strane, besplatni razgovori s 11 medijatora odražavali su, iz perspektive medijatora, izazove koji se odnose na kvalitet pružanja usluge medijacije. S druge strane, 173 ispunjenih upitnika o zadovoljstvu koje su sastavile strane koje su sudjelovale u procesu medijacije, odrazile su njihovu percepciju o kvalitetu pružanja usluga. Rezultati su pokazali visok nivo zadovoljstva stranaka koje su učestvovale u službi za medijaciju, ali medijatori su naglasili svoju potrebu za povremenim kontinuiranim osposobljavanjem, medijacijom u sjeni i većim brojem slučajeva koji će biti upućeni na službu za medijaciju. Prema njima, teorija se mora kombinovati s praksom, jer uostalom vježba dovodi do savršenstva.