Brunilda Zenelaga
Brunilda Zenelaga mban një Ph.D. për Sociologji nga Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës. Ajo ka marrë pjesë në kualifikimet universitare dhe post universitare në Universitetin e Montpellier, Francë dhe Universitetin e Sienës, Itali. Tani ajo punon si pedagoge me orar të plotë në Departamentin e Sociologjisë, Universiteti i Tiranës. Ajo ka punuar me ndërmjetësimin në Shqipëri që nga viti 1999, duke bashkëpunuar me Fondacionin Shqiptar të Zgjidhjes së Konflikteve (AFCR) në Tiranë. Ajo është gjithashtu një praktikuese, trajnere, studiuese dhe shkrimtare manuale mbi Drejtësinë Rivendosëse, veçanërisht me fokusin tek të miturit në kontakt me ligjin.
Shqipëria
Tirana
Nga teoria në praktikë: sfidat e ofrimit të cilësisë së shërbimit gjatë praktikave të ndërmjetësimit në Shqipëri Punimi shqyrton sfidat në lidhje me shërbimin cilësor të ndërmjetësimit në Shqipëri. Pavarësisht nga fakti se ndërmjetësimi në Shqipëri tani është drejtë rrugës së konsolidimit të vet, sfidat e zbatimit të tij, veçanërisht ato që lidhen me cilësinë e shërbimit, mbeten ende të shumta. Në përgjithësi, sa më e lartë të jetë cilësia e shërbimit të ndërmjetësimit, aq më i lartë do të jetë besueshmëria e procesit për palët dhe për komunitetin e gjerë. Ky prezantim bazohet në një analizë të të dhënave të marra nga një kombinim i metodave cilësore dhe sasiore. Nga njëra anë, diskutimet falas me 11 ndërmjetësues kanë reflektuar, nga këndvështrimi i ndërmjetësuesve, sfidat në lidhje me cilësinë gjatë ofrimit të shërbimit të ndërmjetësimit. Nga ana tjetër, 173 pyetësorë të kënaqësisë të hartuar nga palët, që kanë marrë pjesë në procesin e ndërmjetësimit, pasqyrojnë perceptimet e tyre në lidhje me cilësinë e ofrimit të shërbimit. Rezultatet treguan një nivel të lartë kënaqësie nga palët që kanë marrë pjesë në shërbimin e ndërmjetësimit, por ndërmjetësuesit theksuan nevojën e tyre për trajnime periodike, ndërmjetësim në hije dhe më shumë raste për t'iu referuar shërbimit të ndërmjetësimit. Sipas tyre, teoria duhet të kombinohet me praktikën, sepse në fund të fundit, praktika bëhet e përsosur..