Srđan Šimac
Ndërmjetës dhe Gjyqtar, Gjykata e Lartë Tregtare e Republikës së Kroacisë, President i Shoqatës së Ndërmjetësve të Kroacisë, Zagreb
Ph.D., gjyqtar dhe ish President i Gjykatës së Lartë Tregtare të Republikës së Kroacisë; President i Shoqatës Kroate të Ndërmjetësimit; pionier i ndërmjetësimit, themelues i ndërmjetësimit gjyqësor; gjyqtar-ndërmjetës dhe ndërmjetës; arbitër, trajner i ndërmjetësimit, lektor, folës dhe promovues. Autor i shumë artikujve mbi ndërmjetësimin dhe Ph.D. teza - "Ndërmjetësimi si gjenerator i ndryshimit në sistemin gjyqësor dhe profesionin juridik". Ish president i SEEMF; anëtar bordi i GEMME; JAMS International Weinstein Fellow; anëtar i paneleve të ndërmjetësimit: ICSID, CEDR, Prime Dispute, VIAC, JAMS International, në Moskë dhe ADR Partners Beograd. Fituesi i Çmimit CEDR 2012 për ADR dhe Inovacionin e Drejtësisë Civile; bartës i Çmimit të Shoqatës Kroate të Ndërmjetësimit 2013 dhe Çmimit të Shoqatës Sllovene të Ndërmjetësuesve 2016.
Kroacia
Zagreb
Ndërmjetësimi dhe drejtësia, dy botë plotësuese Ndërmjetësimi, si një sinonim i lëvizjes ADR, ka sjellë erëra të reja në botën e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. Ndërmjetësimi ka aftësinë për të gjeneruar ndryshime në sistemet gjyqësore dhe në profesionin e avokatit. Ai ka potencialin për të çliruar sistemet gjyqësore dhe profesionin e avokatit nga kufizimet që i ngarkojnë ato, si dhe ato që i ngarkojnë më tej palët në mosmarrëveshje, publikun e gjerë dhe shoqërinë në tërësi. Fuqizimi dhe vetëvendosja e palëve në mosmarrëveshjet që janë të rëndësishme vetëm për ta, pjesëmarrja e tyre aktive në zgjidhjen e tyre dhe marrja e kontrollit shumë më të madh mbi mosmarrëveshjet në proces gjyqësor dhe kontrolli i plotë mbi to në ndërmjetësime, ka një potencial evolucionar, megjithatë, jo në drejtim të zëvendësimit të sistemit tradicional të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve por përsa i përket përmirësimit dhe përparimit të tij. Këto janë dy sisteme të ndryshme, drejtësia publike (formale) dhe private (informale), të cilat secili për vete dhe të dy së bashku, luajnë role shoqërore jashtëzakonisht të rëndësishme dhe plotësuese. Asnjë shoqëri moderne nuk mund të bëjë pa këto sisteme, të cilat po bëhen pjesë integrale dhe të barabarta të një sistemi të vetëm për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Një sistem i tillë i ri i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve me ndihmën e profesionistëve të rinj ligjorë do të lejojë që ligji të bëhet shumë më afër se kurrë nevojave reale të qytetarëve dhe shoqërisë në tërësi, dhe drejtësia në kuptimin e plotë është shumë më e arritshme për të gjithë.