Dr Arben Murtezić
Arben Murtezić, i lindur në Sarajevë, në vitin 1973, ku edhe diplomoi në Universitetin e Sarajevës, Fakulteti i Drejtësisë. Shkallën e tij Master e arriti në Universitetin e Portsmouth, MB (Universiteti i Portsmouth). Arben Murtezić e arriti shkallën PhD në të Drejtën Ndërkombëtare në dhjetor të vitit 2018 në Universitetin Amerikan në Bosnjë dhe Hercegovinë. Nga viti 2010 deri në vitin 2016, ai shërbeu si Kryeprokuror Disiplinor i Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Prokurorial të BeH. Ai aktualisht është drejtor i Qendrës për Trajnimin Gjyqësor dhe Prokurorial të FBeH. Ai është autor i disa artikujve në fushën e Krimit Kibernetik dhe etikës dhe pavarësisë Gjyqësore.
Bosnje dhe Hercegovinë
Sarajevo
Koncepti i ndërmjetësimit u prezantua dhe u shpall në mënyrë shumë ambicioze pas miratimit të Ligjit për Procedurën e Ndërmjetësimit në vitin 2004. Në vitet në vijim, donatorët dhe partnerët ndërkombëtarë, të tillë si IFC (Banka Botërore) dhe qeveria e Kanadasë dhe Holandës investuan mjaft shumë në edukimin dhe ndërgjegjësimin adekuat për këtë çështje. Megjithatë, duket se pothuajse gjatë gjithë kësaj dekade, ndërmjetësimi në Bosnjë dhe Hercegovinë ka qenë jashtë vëmendjes. Kjo mund të ilustrohet përmes aktiviteteve të Qendrave të Trajnimit Gjyqësor (si në FBeH ashtu edhe në RS). Gjegjësisht, sipas interesit të shprehur të gjyqtarëve, d.m.th. sepse nuk ka pasur asnjë propozim për arsimim në fushën e ndërmjetësimit nga komuniteti gjyqësor, Qendrat i bazuan aktivitetet e tyre në fushën e zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve kryesisht në zgjidhjen në arbitrazh dhe në gjykatë. Për më tepër, kohët e fundit, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Prokurorial i Bosnjë dhe Hercegovinës, me mbështetjen e BE-së, ka zhvilluar një projekt për një zgjidhje gjyqësore që po promovohet në mënyrë intensive në mesin e publikut të gjerë. Prandaj, në mënyrë që të kthehet ndërmjetësimi përsëri në hartë në Bosnjë dhe Hercegovinë, theksi duhet të vihet në ndryshimet dhe avantazhet e mundshme të ndërmjetësimit në krahasim me çështjet gjyqësore dhe madje edhe zgjidhjet gjyqësore dhe /ose arbitrazhin.