Markelian Koça
Gjyqtar, Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Durrës
Markelian Koça është Zëvendës Kryetar i Gjykatës së Qarkut në Durrës, Shqipëri, ku lindi në 5 Janar 1972. I diplomuar në Qershor 1994 në Fakultetin e Drejtësisë, në Universitetin e Tiranës, në Prill 1995 është emëruar Ndihmës Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Durrës nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe, në maj 2000, ai u bë Gjyqtar në Gjykatën e Qarkut Durrës, Shqipëri. Gjatë përvojës së tij të punës ndër vite ai u mor me të gjitha llojet e çështjeve. Z. Koça ka qenë pjesë e Dhomës Penale në Gjykatën e Durrësit (2000-2006) dhe më pas është ngarkuar me trajtimin e çështjeve civile si pjesë e Dhomës Civile (siç janë çështjet civile, administrative dhe familjare). Nga viti 2008 është emëruar gjyqtar i përkohshëm (Ad hoc) në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut për të cilën ishte marr me 5 çështje (civile dhe penale). Në Janar 2019 ai u zgjodh Zëvendës Kryetar i Gjykatës nga mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve të Gjykatës në Durrës
Shqipëria
Durrës
Një prezantim i shkurtër do të përfshijë një përmbledhje të Ligjit për Ndërmjetësimin nga këndvështrimi i gjykatës dhe në krahasim me nenet e Kodit të Procedurës Civile në Shqipëri që sigurojnë detyrimin e gjykatës në përgjithësi për t'u ofruar palëve (posaçërisht në çështjet civile) mundësinë dhe rastin e shkuarjes në ndërmjetësim. Z. Koça do të përshkruajë përvojën relativisht të shkurtër, por shumë pozitive dhe efikase që Gjykata e Durrësit kishte në të kaluarën (2009-2013) mbi ndërmjetësimin me mbështetjen financiare të Projektit të Bankës Botërore (IFC). Gjithashtu, më e rëndësishmja është se ndërhyrja do të paraqesë sfidat e reja me të cilat përballen sot në përpjekjet për ta bërë ndërmjetësimin një mënyrë të rëndësishme, alternative dhe efikase për zgjidhjen e çështjeve gjyqësore dhe gjetjen e mënyrave për të përmirësuar mekanizmin e referimit në zyrën e ndërmjetësimit duke rritur motivimin e gjyqtarëve për ta bërë këtë. Z. Koça do të përpiqet të shpjegojë disa nga vështirësitë dhe dispozitat procedurale që mund të bëjnë që palët të mos preferojnë përsëritjen e ndërmjetësimit si një mënyrë për të trajtuar çështjet (për shembull dispozitat e reja procedurale për kohëzgjatjen e arsyeshme të gjykimeve. Gjetja e mënyrave në Shqipëria për paraqitjen e ndërmjetësimit si një mënyrë efektive për zgjidhjen e çështjeve në një kohë të shkurtër dhe në mënyrë ekonomike do të jetë një sfidë shumë interesante për gjyqtarët në gjykatat e qarqeve.