Jorida Shytaj
Znj. Jorida Shytaj është Këshilltare e Lartë Politike në Këshillin për Bashkëpunim Rajonal. Ajo ka një përvojë gjithëpërfshirëse profesionale në lidhje me procesin e integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor si dhe ndërkëmbimin ligjor dhe zbatimin e legjislacionit të BE-së. Ajo ka punuar për administratën publike shqiptare për 12 vjet, duke shërbyer në poste udhëheqëse në Ministrinë e Integrimit Evropian dhe Parlamentin Shqiptar. Znj. Shytaj ka marrë pjesë aktivisht në procese të rëndësishme të tilla si ratifikimi dhe hyrja në fuqi e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, përgatitja e kornizës ligjore për koordinimin dhe menaxhimin e integrimit në BE, ngritjen e strukturave kombëtare për koordinimin e procesit të BE-së, si dhe planifikimin e përparësive të integrimit në BE siç është përafrimi i legjislacionit dhe menaxhimi i fondeve të BE-së.
Bosnje dhe Hercegovinë
Sarajevo