Emir Krehić
Emir Krehić ka diplomë në Inxhinieri Mekanike. Z. Krehić ka përvojë 15 vjeçare në koordinimin e projekteve të emergjencës dhe zhvillimit pas konfliktit në Rajonin e Ballkanit Perëndimor, Rumani, Bullgari dhe Indi. Ai është anëtarë i Certifikuar Ndërkombëtar asistencë / në terren i IFRC. Z. Krehić është anëtar i Ekipit Rajonal për Reagim ndaj Fatkeqësive dhe Rrjetit Evropian për Mbështetje Psikosociale që nga viti 2005. Z. Krehić iu bashkua CSSP-së në shtator të vitit 2010, si Koordinator i CSSP-së në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Bosnja dhe Hercegovina
Sarajevo