Albanija

Uvod

Medijacija u Albaniji je besplatna pravna djelatnost. Sistem medijacije u Albaniji se može klasificirati kao dobrovoljan bez ikakvih elemenata obaveznog upućivanja. Sam zakon propisuje područja koja se mogu riješiti medijacijom.

 

  • Građanskopravni i porodični slučajevi uključujući interese maloljetnika, slučajevi pomirenja u vezi s razvrgnućem braka i slučajevi koji se odnose na vlasnička prava, podjelu imovine, kršenje ugovornih obveza, naknadu za vanugovornu štetu između stranaka itd. U svim tim slučajevima sud bi trebao obavijestiti stranke o mogućnosti medijacije.
  • Jedini slučaj u kojem je upućivanje na medijaciju obavezno:

Ako su stranke ugovorom ili pismenim sporazumom navele uslov da će medijacija biti prva alternativa za rješavanje njihovog spora, a ne sud, sud neće razmotriti slučaj bez primjene medijacije

  • u krivičnim stvarima na zahtjev žrtve ili na prigovor oštećene strane;
  • Krivični zakon o maloljetničkom pravosuđu posebno se poziva na mogućnost preusmjeravanja određenih vrsta slučajeva na medijaciju u maloljetničkim krivičnim predmetima;
  • Uz navedeno, izmijenjeni zakon o medijaciji također predviđa mogućnost upotrebe medijacije u sporovima između privatnih subjekata i tijela javne uprave.

 

Međutim, izviješteno je da se ovo u praksi dešava neredovito.

 

Središnji akter za medijaciju je Nacionalna komora medijatora, nezavisni javni subjekt odgovoran za zastupanje medijatora, koji podupire aktivnosti medijacije kao što su kontinuirane obuke i, zajedno s drugim visokoškolskim ustanovama  nude certificirane treninge za početnike. Zakon o medijaciji i podzakonski akti predviđaju da je Ministarstvo pravde tijelo zaduženo za licenciranje medijatora u koordinaciji s Komorom.

 

U sklopu projekta „Jačanje sistema medijacije u Albaniji“, koji finansira norveško Ministarstvo vanjskih poslova, a vodi CSSP u partnerstvu s Nacionalnom komorom medijatora i albanskom fondacijom za rješavanje sukoba i pomirenja sporova (AFCR), stvorena su dva centra za medijaciju u Tirani i Draču kako bi lokalnim medijatorima nudili prostore za pružanje njihovih usluga. Cilj je ojačati odnose s javnim institucijama kao i sa širom javnošću i na taj način povećati broj sporova riješenih medijacijom.

 

Najnoviji pravni dokument o medijaciji datira iz 2018. godine kao dopuna Zakona o medijaciji iz 2011. godine). Iako je verzija iz 2011. približena Direktivi EU 2008/52 / EC, „O određenim aspektima medijacije u građanskim i trgovačkim stvarima“ u skladu sa zahtjevima Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i načelima Europske unije, posljednje izmijene 2018. godine, mogu se vidjeti u okviru opsežne reforme pravosuđa u zemlji koja provodi od 2016. godine u kontekstu priprema za pristupanje EU.

Vizualizacije

Pravni Dokumenti

  • 2011 Law No. 10 385 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve” (“On Mediation in Dispute Resolution“) (ALB, ENG)
  • 2018 Law No. 26/2018 “”Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr.10 38” (”On some Supplements and Amendments to Law No. 10 38“) (ALB, ENG)
  • 2017 Law No. 37/2017 (“Code of Criminal Justice for Children“) (ENG)